MANTENIMENTS I REPARACIONS

Manteniments i reparacions: instal·lacions petrolíferes, instal·lacions de gas

Proves d'estanquitat: vehicles i dipòsits ADR, dipòsits d'emmagatzematge i canonades

Neteges i desgasificacions: dipòsits de combustible, arqueta, canonades

Adaptació de cisternes ADR: metrologia, proves d'estanquitat, adequació normativa (TAGs)

Pel bon funcionament de qualsevol instal·lació petrolífera, s'ha de realitzar un manteniment per part d'un instal·lador autoritzat, però segons la tipologia d'aquesta, també s'ha de realitzar obligatòriament inspeccions periòdiques per part d'un organisme autoritzat (OCA).

El Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes segons el RD 1523/1999, és el conjunt d'instruccions tècniques que regula aquestes inspeccions segons les característiques de la instal·lació:

  • ITC MI-IP01: per refineries de petroli, plantes petroquímiques i els seus parcs d'emmagatzematge.
  • ITC MI-IP02: per instal·lacions i parcs d'emmagatzematge de butà i propà.
  • ITC MI-IP03: per instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per a consum propi.
  • ITC MI-IP04: per instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per la seva distribució a la menuda.

En aquestes inspeccions es comprova que la instal·lació compleix amb els requisits legals segons la instrucció tècnica d'aplicació en el referent a manteniments, productes, capacitat d'emmagatzematge, estat dels equips, bon funcionament del conjunt de la instal·lació, etc., o si ha sofert modificacions o ampliacions.

La periodicitat d'aquestes inspeccions també dependrà de la tipologia de la instal·lació i si no es realitza dins el termini estipulat, pot ocasionar deteriorament de la instal·lació, accidents per mal funcionament de la mateixa i/o denúncies o sancions per part de l'autoritat competent.

Per no córrer riscos innecessaris, si teniu dubtes sobre el manteniment o la periodicitat de les inspeccions a realitzar en la seva instal·lació petrolífera no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.