CONSELLER DE SEGURETAT

El conseller de seguretat serà responsable de vetllar per el cumpliment de les disposicions relatives al transport de Mercaderies Perilloses i assumeix funcions d'assesorament per l'empresa.

El nostres servei de contracte anual inclou:

  • La Gestió administrativa per la designació del Conseller de Seguretat i la seva comunicació a l'òrgan competent en matèria de transports.
  • Assessorem sobre el compliment del ADR pel que fa a material utilitzat pel transport de Mercaderia Perillosa, incloent-hi les disposicions d'embalatge, emplenat i processos de càrrega i descàrrega.
  • Realitzem visita anual a les instal·lacions pel control i supervisió de les gestions, la documentació i les condicions dels mitjans relatius a la càrrega/descàrrega/transport de Mercaderies Perilloses i redactem l'Informe d'Avaluació Tècnica corresponent.
  • Elaborem i presentem l'Informe Anual davant els organismes oficials, conforme el RD 97/2014.
  • Impartim Formació ADR actualitzada al personal implicat en les operacions amb mercaderies perilloses.
  • Oferim suport tècnic i assessorament tècnic-legal requerit per a cada instal·lació.