MANTENIMENTS I REPARACIONS

Manteniments i reparacions: instal.lacions petrolíferes, instal.lacions de gas

Proves d'estanquitat: vehícles i dipòsits ADR, dipòsits d'emmagatzematge i canonades

Neteges i desgasificacions: dipòsits de combustible, arqueta, tuberías

Adaptació de cisternes ADR: metrologia, proves d'estanquitat, adecuació normativa (TAGs)